لیست متخصصین

مرکز مشاوره آیین

لیست متخصصین مرکز به صورت زیر است: 

دکتر مژگان عارفی دکتری خانوادهاختلالات

محمد کربلایی کارشناسی ارشد خانواده

مریم ژاله کارشناسی ارشد خانواده کودک و نوجوان

لیلا مکتوبیان کارشناسی ارشد تحصیلی -تربیتی-نوجوان

سارا روحانی -کارشناسی ارشد -مشاوره پیش از ازدواج و خانواده

محمد یار‌محمودی کارشناسی ارشد تحصیلی و تربیتی

شهرام زائری کارشناسی ارشد درمانگر روان پویشیخانواده – اختلالات

دکتر توکلی دکتری هیبنوتراپ – اعتیاد

دکتر رسول پیر هادی دکتری ارتباط بین فردی مدرس کشوری (NVC)

فربد مهدی – کارشناسی ارشد -درمانگر روان پویشی – اختلالات

الهام دهقانی – کارشناسی ارشد بالینی – خانواده – اختلالت

031-322-42-601